. Put-away | Put away là gì ? | What is Put-away in Logistics Warehouse Management ~ Networking, Programming Blog, LOGISTICS JOBS

Wednesday, May 3, 2017

Put-away | Put away là gì ? | What is Put-away in Logistics Warehouse Management


on 11:33 PMVietnamese

Khi thao tác nhận hàng thành công (khi chúng ta nhận hàng từ container, từ nhà máy hoặc bất kỳ đâu đó), hàng hóa này phải được lưu trữ ở một vị trí thuận tiện trong kho hoặc một vị trí nào đó để thuận tiện cho quá trình sử lý tiếp theo. Thì quá trình này được gọi là put away và điều này trái ngược với chức chọn hàng.Các bạn tham khảo phần sau bằng nguyên văn tiếng anh sẽ chi tiết và cụ thể hơn nhé.
 English
Once receiving activity is completed, the accepted merchandize has to be stored in a location that is convenient to retrieve for further action. This process is called put-away and this is just reverse of order pick function. We have different types of put-away processes.

Direct Put-away– Put-away directly to primary or serve locations.
Directed Put-away – Put-away directed by Oder Picker (OP) and Warehouse Management System.
Batched and sequenced Put-away – Received material sorted and put-away processed in batches to maximize the efficiency.
Interleaving –Combine put-away and retrieval to avoid empty travel.

Receiving & Put away
 0 comments:

Post a Comment