Cấu hình một mạng doanh nghiệp: VLAN, VTP, Trunking - IT VIET

Technology Hardware & Solution Provider

Thursday, July 9, 2015

Cấu hình một mạng doanh nghiệp: VLAN, VTP, Trunking

Mô hình mạng doanh nghiệp A kết nối với chi nhánh B.
Trụ sở chính gồm 4 phòng ban: Giám đốc, nhân sự, kinh doanh, kế toán.
Vlan 2 phòng Giám đốc            192.168.2.0/24      default-gateway: 192.168.2.252
Vlan 3 phòng Nhân sự               192.168.3.0/24      default-gateway: 192.168.3.252
Vlan 4 phòng Kế toán                192.168.4.0/24      default-gateway: 192.168.4.252
Vlan 5 phòng Kinh doanh         192.168.5.0/24      default-gateway: 192.168.5.252
Mô hình mạng doanh nghiệp
Mô hình mạng doanh nghiệp
1. Phân Vlan :Cấu hình SW1 làm SW server cấp Vlan cho SW3, SW4
SW1(config)#vtp domain mangdoanhnghiep
SW1(config)#vtp password 123
SW1(config)#vtp mode server
SW1(config)#vlan 2
SW1(config-vlan)#name giamdoc
SW1(config)#vlan 3
SW1(config-vlan)#name nhansu
SW1(config)#vlan 4
SW1(config-vlan)#name ketoan
SW1(config)#vlan 5
SW1(config-vlan)#name kinhdoanh
2. Cấu hình SW2, SW3, SW4 làm client
SW2(config)# vtp domain mangdoanhnghiep
SW2(config)#vtp password 123
SW2(config)#vtp mode client
SW3(config)#vtp domain mangdoanhnghiep
SW3(config)#vtp password 123
SW3(config)#vtp mode client
SW4(config)#vtp domain mangdoanhnghiep
SW4(config)#vtp password 123
SW4(config)#vtp mode client
SW2#show vtp status
show vtp
3. Gán port cho các Vlan
SW3(config)#interface range f0/3 – 8
SW3(config-if-range)#switchport mode access
SW3(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW3(config-if-range)#exit
SW3(config)#interface range f0/9 – 14
SW3(config-if-range)#switchport mode access
SW3(config-if-range)#switchport access vlan 3
SW3(config-if-range)#exit
SW3(config)#interface range f0/15 – 19
SW3(config-if-range)#switchport mode access
SW3(config-if-range)#switchport access vlan 4
SW3(config-if-range)#exit
SW3(config)#interface range f0/20 – 24
SW3(config-if-range)#switchport mode access
SW3(config-if-range)#switchport access vlan 5
SW3(config-if-range)#exit
SW4(config)#interface range f0/3 – 8
SW4(config-if-range)#switchport mode access
SW4(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW4(config-if-range)#exit
SW4(config)#interface range f0/9 – 14
SW4(config-if-range)#switchport mode access
SW4(config-if-range)#switchport access vlan 3
SW4(config-if-range)#exit
SW4(config)#interface range f0/15 – 19
SW4(config-if-range)#switchport mode access
SW4(config-if-range)#switchport access vlan 4
SW4(config-if-range)#exit
SW4(config)#interface range f0/20 – 24
SW4(config-if-range)#switchport mode access
SW4(config-if-range)#switchport access vlan 5
SW4(config-if-range)#exit
SW3#show vlan
show vlan
4. Mở Trunk trên các port
SW1(config)#interface f0/3
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config)#interface f0/4
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config)#interface f0/5
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config)#interface f0/3
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config)#interface f0/4
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config)#interface f0/5
SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW3(config)#interface f0/1
SW3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW3(config-if)#switchport mode trunk
SW3(config)#interface f0/2
SW3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW3(config-if)#switchport mode trunk
SW4(config)#interface f0/1
SW4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4(config-if)#switchport mode trunk
SW4(config)#interface f0/2
SW4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4(config-if)#switchport mode trunk
SW2#show interfaces trunk


No comments:

Post a Comment