Cấu hình VPN trên Router Cisco - IT VIET

Technology Hardware & Solution Provider

Monday, June 22, 2015

Cấu hình VPN trên Router Cisco

1. Các bước cấu hình VPN:

– Cấu hình chính sách ISAKMP/IKE phase 1
– Cấu hình IPSec Transform- set( ISAKMP/IKE phase 2)
– Tạo Access control list ACL
– Cấu hình crypto map
– Đưa crypto map lên interface
2. Cấu hình cơ bản trên router
mo hinh vpn
Mô hình khai triển
Router ISP: chỉ cấu hình hostname và IP của các interface
R2(config)#hostname ISP
ISP(config)#interface s0/0
ISP(config- if)#ip address 150.1.1.2 255.255.255.0
ISP(config- if)#no shutdown
ISP(config)#interface s0/1
ISP(config- if)#ip address 151.1.1.2 255.255.255.0
ISP(config- if)#no shutdown
Cấu hình các Interface trên Router ISP
Cấu hình các Interface trên Router ISP
Router SAIGON  VUNGTAU, cấu hình hostname và ip theo mô hình, sau đó cấu hình default route.
R1(config)#hostname SAIGON
SAIGON(config)#interface s0/0
SAIGON(config- if)#ip address 150.1.1.1 255.255.255.0
SAIGON(config- if)#no shutdown
SAIGON(config)#interface loopback 1
SAIGON(config- if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SAIGON(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 150.1.1.2
Cấu hình các Interface trên Router SAIGON
Cấu hình các Interface trên Router SAIGON
R3(config)#hostname VUNGTAU
VUNGTAU(config)#interface s0/0
VUNGTAU(config- if)#ip address 151.1.1.1 255.255.255.0
VUNGTAU(config- if)#no shutdown
VUNGTAU(config)#interface loopback 2
VUNGTAU(config- if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
VUNGTAU(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 151.1.1.2
Cấu hình các Interface trên Router VUNGTAU
Cấu hình các Interface trên Router VUNGTAU


No comments:

Post a Comment