What is ABAP ? Abap là gì? - IT VIET

Technology Hardware & Solution Provider

Wednesday, March 25, 2015

What is ABAP ? Abap là gì?
                    ABAP =           Advanced
                              Business
                              Application
                              Programming

     •     Ngôn ngữ lập trình dùng để phát triển các ứng dụng trên hệ thống SAP R/3
 •    Các phân hệ của SAP R/3 đều được viết bằng ABAP, ngoại trừ các phần cốt lõi thuộc BASIS.
 •      Event-driven: Ngôn ngữ điều khiển theo sự kiện.

 
 
      Kiến trúc 3-tier của SAP R/3
      ABAP programs: tầng Application
            Các dạng của ABAP
 

       ABAP/4 

 
   •4GL : ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ tư
Gần với ngôn ngữ của con người
Thường dùng để truy cập cơ sở dữ liệu
Ví dụ:
DATA: LY_NAME1 LIKE KNA1-NAME1.  “ Tên khách hàng
SELECT NAME1 INTO LY_NAME1 FROM KNA1.
  WRITE LY_NAME1.
END SELECT.

 ABAP Objects

      Object-Oriented: Phần mở rộng hướng đối tượng của ngôn ngữ ABAP
      ABAP/4 và ABAP Objects có thể được dùng chung trong một chương trình ABAP.
  ABAP làm được những gì?

Reporting
Online/Dialog Programming
Batch Input Processing
Interfacing
Database Programming

Reporting – Viết báo cáo

Conventional report
Interactive report
SAPscript / Smart Form
ALV - ABAP List View

Report 
 

SAPscript / Smart Form 

 


ALV - ABAP List View 

 

Online / Dialog Programming 

Chương trình có nhiều màn hình với các điều khiển: text box, button, check box, radio button, …