. Upload IOS cho router ~ Networking, Programming Blog, LOGISTICS JOBS

Saturday, September 6, 2014

Upload IOS cho router


on 10:36 PM


Step 1.Xóa IOS đang trên router:
#show flash:
Copy tên IOS
#delete flash:
Paste tên IOS
#reload
Sau khi reload, router sẽ vào chế độ Rommon do không còn IOS
Step 2. Kết nối cable
Cắm sợi cáp chéo từ card mạng của PC vào cổng Ethernet của Router.
Đặt địa chỉ IP của PC như sau:
IP address: 192.168.1.100
SubnetMask: 255.255.255.0
Step 3. Upload IOS
Mở chương trình tftpd32 và chọn các thông số sau:
Current Directory: đường dẫn chứa file IOS của router. Có dạng .bin
Server interface: Chọn địa chỉ IP của card mạng. Trong ví dụ là 192.168.1.100

Trong cửa sổ console của router gõ các câu lệnh sau:
IP_ADDRESS=192.168.1.200
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY=192.168.1.100
TFTP_SERVER=192.168.1.100
TFTP_FILE= (paste tên ios vào)
sync
tftpdnld
Nếu xuất hiện !!!!!!!!!!!! Là đang trong quá trình Up
Sau khi Up xong sẽ xuất hiện lại dấu nhắc. Gõ reset.


0 comments:

Post a Comment