IPv6 Summary và cơ chế chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 - IT VIET

Technology Hardware & Solution Provider

Sunday, September 7, 2014

IPv6 Summary và cơ chế chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6

Các cách biểu diễn IPv6

Leading zero
09C0 equals 9C0 and 0000 equals 0.

Compressing zero
FF01:0:0:0:0:0:0:1 becomes FF01::1.
Phân loại địa chỉ IPv6
Global unicast address:

Loại địa chỉ được quản bởi ICANN RIR. vai trò tương đương với địa chỉ Public của IPv4.
Cách nhận biết: 2000::/3

ICANN  - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
RIR - Regional Internet Registry
Reserved addresses:

Loại địa chỉ được dành riêng để sử dụng cho mục đích khác. chiếm 1/256 không gian của địa chỉ IPv6.
Unique local unicast address:

Loại địa chỉ vai trò tương đương địa chỉ Private của IPv4. chỉ giá trị giao tiếp nội bộ không xuất hiện ngoài internet.
Cách nhận biết: FC00::/7
Link local addresses:

Loại địa chỉ dùng để truyền dữ liệu trong cùng một subnet. Router không forward loại địa chỉ này qua subnet khác.
Cách nhận biết: FE80::/10
Loopback addresses:

Loại địa chỉ giống với địa chỉ loopback của Ipv4
Cách nhận biết: 0:0:0:0:0:0:0:1 hoặc ::1

Multicast addresses:

Thay thế địa chỉ broadcast của IPv4
Cách nhận biết: FF00::/8
Anycast addresses:

Gán địa chỉ IP


Manual Interface ID Assignment
RouterX(config-if) ipv6 address 2001:DB8:2222:7272::72/64
EUI-64 Interface ID Assignment
Extended Unique Identifier

RouterX(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:0:1::/64 eui-64
Stateless Autoconfiguration

Các host tự động sinh ra cho mình một địa chỉ IP để giap tiếp trong hệ thống mạng. Phương thức này được thực hiển bởi giao thức NDP (Neighbor Discovery Protocol)

Host
gởi gói RS (Router Solicitation)
Router
gởi gói RA (Router Advertisement)
Stateful DHCPv6:
chức năng giống DHCP sử dụng cho IPv4

Các chế chuyển đổi IPv4-Ipv6

Dual stack:Một node thể giao tiếp được với cả 2 mạng IPv4 IPv6
IPv4 host
only
IPv6 host
only

Tunneling:Dynamic 6to4 tunneling
Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) tunneling
Teredo tunneling

Nat-PT:

Routing protocol for IPv6

RIPng
OSPFv3
EIGRP for IPv6

No comments:

Post a Comment