Config SSH server - IT VIET

Technology Hardware & Solution Provider

Saturday, September 6, 2014

Config SSH server


#configure terminal
(config)#ip domain-name hello.com
(config)#username cisco password 123
(config)#crypto key generate rsa
Gõ 512

(config)#line vty 0 4
(config-line)#login local
(config-line)#transport input ssh

Để R1 SSH vào R2 dùng câu lệnh:
R1#ssh -L cisco 192.168.12.2
cisco là username được tạo trên R2
192.168.12.2 là địa chỉ IP của R2.

Sau đó sẽ được yêu cầu nhập password. Nếu nhập đúng sẽ xuất hiệu dấu nhắc của R2.


No comments:

Post a Comment